การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การสัมมนาการพัฒนาวิชาชีพครู มุ่งพัฒนาความเป็นมืออาชีพของผู้สอน เน้นในประเด็นสำคัญทั้งวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนการสอน การสาธิตการสอน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการอภิปรายในหัวข้อการสอนและวิชาชีพเฉพาะ จัดสัมมนาการพัฒนาอาชีพนี้ถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์ครูผู้สอนในทุกระดับ รวมทั้งนิสิตนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะได้รับใบรับรองการพัฒนาครูมืออาชีพ และสื่อการเรียนการสอน การสัมมนาแต่ละครั้งจะมีทั้งเสียค่าใช้จ่าย และเป็นบริการทางการศึกษาแก่สังคม โดยงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงศึกษา และศูนย์สอบเทียบวัดระดับความสามารถทางดนตรีแห่งประเทศไทย