ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและนโยบายการทดสอบในหลักสูตรปัจจุบัน ข้อมูลทั่วไปนี้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ และผู้สมัครทุกคนควรรู้

 

การเกณฑ์การประเมินผล

การให้คะแนนและการประเมินผล กรรมการจะให้คะแนนจากการสอบเฉพาะครั้งนี้เท่านั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนที่ผ่านมาและจะไม่มีผลต่อเนื่องไปกับการเรียนของผู้สมัครสอบในอนาคต ผลสอบของผู้สมัครจะไม่มีผลต่อการสอบในครั้งต่อๆ ไป ผู้สมัครต้องยอมรับผลสอบโดยไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงผลสอบในทุกกรณี

การประเมิน
เกณฑ์ที่ได้ ระดับคะแนน
เกียรตินิยมอันดับ1 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
เกียรตินิยมอันดับ 2 80 - 89 เปอร์เซ็นต์
ชมเชย 70 – 79 เปอร์เซ็นต์
ผ่าน 60 - 69 เปอร์เซ็นต์
ไม่ผ่าน ต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

 

การประกาศผลสอบ

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะประกาศผลสอบให้ผู้สอบทราบหลังการสอบ 30 วัน (หลังวันสอบวันสุดท้าย) โดยจะปิดประกาศที่ศูนย์สอบทุกสาขาและทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเว็บไซต์ของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (www.timemusicexam.com) รวมถึงการแจ้งผลสอบทางไปรษณีย์ด้วย