กำหนดการรับสมัคร การสอบและประกาศผลสอบ ภาควิชาทฤษฏีดนตรี และโสตทักษะ

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบวัดระดับความสามารถทางดนตรี ภาคทฤษฎีดนตรี ปีละ 5 ครั้ง

 

กำหนดการรับสมัครและสอบของภาควิชาทฤษฎดีดนตรี และโสตทักษะ พ.ศ.2566

กำหนดการ ครั้งที่ 1-2566 ครั้งที่ 2-2566
เปิดรับสมัคร (สมัครออนไลน์) 10 พฤศจิกายน 2565 - 10 ธันวาคม 2565 10 มกราคม 2566 - 10 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ 22 ธันวาคม 2565 22 กุมภาพันธ์ 2566
กำหนดสอบ (สอบออนไลน์) 7-8 มกราคม 2566 4-5 มีนาคม 2566
ประกาศผลสอบ 30 มกราคม 2566 30 มีนาคม 2566

 

กำหนดการ ครั้งที่ 3-2566 ครั้งที่ 4-2566
เปิดรับสมัคร (สมัครออนไลน์) 10 มีนาคม - 10 เมษายน 2566

10 มิถุนายน - 10 สิงหาคม 2566

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ 22 เมษายน 2566  22 สิงหาคม 2566
กำหนดสอบ (สอบออนไลน์) 6-7 พฤษภาคม 2566 2-3 กันยายน 2566
ประกาศผลสอบ 30 พฤษภาคม 2566 30 กันยายน 2566

 

กำหนดการ ครั้งที่ 5-2566
เปิดรับสมัคร (สมัครออนไลน์) 10 กันยายน - 10 ตุลาคม 2566

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ 22 ตุลาคม 2566
กำหนดสอบ (สอบออนไลน์) 4-5 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลสอบ 30 พฤศจิกายน 2566