กำหนดการรับสมัคร การสอบและประกาศผลสอบ ภาควิชาทฤษฏีดนตรี และโสตทักษะ

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบวัดระดับความสามารถทางดนตรี ภาคทฤษฎีดนตรี ปีละ 5 ครั้ง

 

กำหนดการรับสมัครและสอบของภาควิชาทฤษฎดีดนตรี และโสตทักษะ พ.ศ.2567

กำหนดการ ครั้งที่ 1-2567 ครั้งที่ 2-2567
ปิดรับสมัคร (สมัครออนไลน์) 10 ธันวาคม 2566 10 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ 22 ธันวาคม 2566 22 กุมภาพันธ์ 2567
กำหนดสอบ (สอบออนไซต์) 13 มกราคม 2567 2 มีนาคม 2567
ประกาศผลสอบ 30 มกราคม 2567 30 มีนาคม 2567

 

กำหนดการ ครั้งที่ 3-2567 ครั้งที่ 4-2567
ปิดรับสมัคร (สมัครออนไลน์) 10 เมษายน 2567

10 สิงหาคม 2567

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ 22 เมษายน 2567  22 สิงหาคม 2567
กำหนดสอบ (สอบออนไซต์) 4 พฤษภาคม 2567 7 กันยายน 2567
ประกาศผลสอบ 30 พฤษภาคม 2567 30 กันยายน 2567

 

กำหนดการ ครั้งที่ 5-2567
ปิดรับสมัคร (สมัครออนไลน์) 10 ตุลาคม 2567

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ 22 ตุลาคม 2567
กำหนดสอบ (สอบออนไซต์) 2-3 พฤศจิกายน 2567
ประกาศผลสอบ 30 พฤศจิกายน 2567