กำหนดการรับสมัคร การสอบและประกาศผลสอบ ภาควิชาทฤษฏีดนตรี และโสตทักษะ

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบวัดระดับความสามารถทางดนตรี ภาคทฤษฎีดนตรี ปีละ 5 ครั้ง

 

กำหนดการรับสมัครและสอบของภาควิชาทฤษฎดีดนตรี และโสตทักษะ พ.ศ.2565

กำหนดการ ครั้งที่ 1-2565 ครั้งที่ 2-2565
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 8 ธันวาคม 2564
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ)  วันที่ 15 ธันวาคม 2564  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2564

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
กำหนดสอบ วันที่ 8 มกราคม 2565 วันที่ 5 มีนาคม 2565
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 มกราคม 2565 วันที่ 30 มีนาคม 2565

 

กำหนดการ ครั้งที่ 3-2565 ครั้งที่ 4-2565
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 5 เมษายน 2565
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
วันที่ 5 สิงหาคม 2565
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ) วันที่ 8 เมษายน 2565 วันที่ 10 สิงหาคม 2565
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

 วันที่ 10 เมษายน 2565

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 22 เมษายน 2565  วันที่ 22 สิงหาคม 2565
กำหนดสอบ วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 วันที่ 3 กันยายน 2565
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 วันที่ 30 กันยายน 2565

 

กำหนดการ ครั้งที่ 5-2565
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 5 ตุลาคม 2565
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ)  วันที่ 7 ตุลาคม 2565
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2565

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 22 ตุลาคม 2565
กำหนดสอบ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565