การสอบวัดระดับ

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) ดำเนินการโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบภาคทฤษฎีดนตรี (Theory) วิชาทฤษฎีดนตรีสากล (Western Music Theory) และวิชาโสตทักษะ (Musicianship) โดยผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ (ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์กำหนด) สามารถนำผลสอบไปใช้เป็นหลักฐานการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทั้งระดับเตรียมอุดมดนตรี (Pre-college) ระดับปริญญาตรี (Undergraduate) และระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate)

 

Exam Levels

The Thailand International Music Examination, operated by the College of Music, Mahidol University, offers exams for Theory, which includes exams for Western Music Theory and Musicianship. Examinees that pass the required standard (by receiving a score required by the College of Music) are able to use their Exam Certificate as evidence for entrance into the College of Music, Mahidol University in the levels of Pre-College, Undergraduate, and Graduate.