การวัดผลประเมินผล

ผู้สมัครสอบภาคปฏิบัติแต่ละคนจะได้รับคำแนะนำ และใบประเมินผลเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการผู้ทดสอบได้แนะนำข้อดี และข้อควรปรับปรุงให้แก่ผู้สมัครสอบได้นำไปแก้ไขทักษะความสามารถกับครูดนตรีของตนเอง การทำเครื่องหมายสำหรับการตรวจข้อสอบภาคทฤษฎีนั้น ผู้สมัครทุกคนสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สมัครสอบ และครูจะต้องตรวจสอบเครื่องหมายสำหรับการตรวจข้อสอบภาคทฤษฎี เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ก่อนดำเนินการสอบในระดับขั้นต่อไปอีก

 

ประกาศนียบัตร

เพื่อรับรองผลการทดสอบ ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทยมีใบประกาศนียบัตรรับรองผลการสอบให้แก่ผู้สมัครทุกระดับทุกคน ที่ผ่านการทดสอบตามข้อกำหนดของหลักสูตรได้อย่างสมบูรณ์ทั้งการสอบภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี

 

Evaluation

All examinees for the performance exams will receive suggestions and a written exam evaluation sheet. This will allow the exam committee to communicate the performance aspects that were played well, as well as the aspects that should be improved. The applicant should share the assessment with his or her teacher to help in correcting any problems. For the grades of the theory exams, applicants are able to check the results on the website. The theory exam results are important for the applicants and teachers to check so they will have confidence in the success of the learning process before proceeding to another exam at a higher level.  

 

Certificates

To certify the exam results, the Thailand International Music Examination provides exam certificates that certify the results of the exam for every level and every applicant. Certificates will be issued for examinees that pass the exams following the regulations of the program for Performance and Theory.