คุณสมบัติผู้สมัคร

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียนดนตรีทุกวัย ทุกระดับ สามารถเลือกสมัครสอบได้ตามระดับความสามารถของตนเอง โดยไม่มีข้อจำกัดว่าต้องผ่านระดับใดมาก่อน ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีใบรับรองจากอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้การสอบตรงกับระดับความรู้ของผู้สมัครมากที่สุด กรณีที่ผู้สมัครสอบมีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ต้องมีผู้ปกครองหรืออาจารย์เป็นผู้ดูแลการสมัครสอบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากตัวผู้สมัครเอง ศูนย์สอบจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในข้อผิดพลาดดังกล่าว

 

Applicant Qualifications

The Thailand International Music Examination, College of Music, provides the opportunity for music students of every age and level to be able to choose to apply for the exam at his or her level. There is no restriction concerning prerequisites before taking any exam, but applicants need to have a recommendation from an instructor in order to place them in the exam level that most closely matches their knowledge. In the case that an applicant is less than 18 years old, he or she needs to have a guardian or instructor that is responsible for the applicant to prevent any problems that might arise. In the case that any errors occur from the applicant, the Thailand International Music Examination will not be held responsible.