เกี่ยวกับ TIME

ดนตรีเป็นวิชาที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปัจจุบันการศึกษาดนตรีมีความจำเป็นและมีความต้องการสูงจากสังคม แต่ยังขาดเป้าหมายของการศึกษา ขาดการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานความรู้ทางวิชาดนตรีอย่างเป็นระบบ และขาดการสร้างมาตรฐาน

นักเรียนดนตรี ครูดนตรี และผู้ปกครองส่วนใหญ่ พึ่งพาการจัดการสอบเทียบมาตรฐานความรู้ทางดนตรีของสถาบันต่างชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 แม้จะกลายเป็นในรูปแบบวิชาการเชิงธุรกิจ ไม่ได้พัฒนาความรู้วิชาดนตรีในประเทศให้ยั่งยืนก็ตาม แต่ก็เป็นการจัดสอบเทียบความรู้ดนตรีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันดนตรีชั้นนำของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์การเรียนการสอน และระบบการจัดสอบเทียบวัดมาตรฐานความรู้ทางดนตรี

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการยอมรับและความคาดหวังจากสังคมในการพัฒนาระบบการศึกษาวิชาดนตรีของประเทศไทย จึงมีนโยบายจัดตั้งศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (Thailand International Music Examination: TIME) ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่สอบเพื่อวัดมาตรฐานความรู้วิชาดนตรีของชาติอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาดนตรี นำไปสู่ความเป็นเลิศของศาสตร์สาขาวิชาดนตรี ทั้งดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีตะวันตก

การสอบวัดมาตรฐานวิชาดนตรีของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) จะช่วยให้นักเรียนที่เรียนดนตรีตามโรงเรียนพิเศษประเภท 15(2) ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทั้งนักเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวนกว่า 10 ล้านคน ซึ่งได้เรียนวิชาดนตรีเป็นวิชาบังคับในโรงเรียน ได้เข้าสู่ระบบการสอบวัดระดับทางดนตรีที่สามารถวัดมาตรฐานความรู้ได้ จะส่งผลต่อการพัฒนาวิชาดนตรีของประเทศไทยให้เข้มแข็งมากขึ้น