TIME Genius

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ที่ผู้สนใจสมัครสอบวัดระดับความรู้ทางดนตรีกับศูนย์สอบเทียบแห่งประเทศไทย ขอนำเสนอบทความ “TIME Genius” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการสอบ 2) แบบฝึกหัดหรือแนวข้อสอบ และ 3) เฉลยพร้อมคำอธิบาย

TIME Genius ตีพิมพ์ลงวารสารเพลงดนตรีเป็นประจำทุก ๆ เดือน ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อวารสารเพลงดนตรีได้ที่ร้านค้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โทร. 02-800-2525 ต่อ 102

 

สารบัญเนื้อหา ปี 2557

เดือนมกราคม - ข้อสอบทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 2 รอบที่ 3/2556

เดือนกุมภาพันธ์ - ข้อสอบทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 3 รอบที่ 3/2556

เดือนมีนาคม - ข้อสอบทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 4 รอบที่ 3/2556

เดือนเมษายน - ข้อสอบโสตทักษะ เกรด 3 รอบที่ 3/2556

เดือนพฤษภาคม - ข้อสอบโสตทักษะ เกรด 4 รอบที่ 3/2556

เดือนมิถุนายน - ข้อสอบทฤษฎีดนตรีไทย เกรด 3 รอบที่ 3/2556

เดือนกรกฎาคม - ข้อสอบทฤษฎีดนตรีไทย เกรด 6 รอบที่ 3/2556

เดือนสิงหาคม - ข้อสอบทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 10 รอบที่ 3/2556

เดือนกันยายน - ข้อสอบประวัติดนตรีตะวันตก เกรด GR และทฤษฎีดนตรีไทย เกรด 10 รอบที่ 3/2556

เดือนตุลาคม - ข้อสอบทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 1 รอบที่ 3/2556

เดือนพฤศจิกายน - ข้อสอบทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 5 รอบที่ 3/2556

เดือนธันวาคม - ข้อสอบทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 6 รอบที่ 3/2556