คณะกรรมการผู้ทดสอบ

คณะกรรมการผู้ทดสอบ เป็นทรงคุณวุฒิทั้งครูดนตรีผู้เชี่ยวชาญ และนักดนตรีอาชีพที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการการประเมินผลมาในนามของศูนย์สอบเทียบวัดระดับความสามารถทางดนตรีแห่งประเทศไทย คณะกรรมการทุกคนจะได้รับเลือกประเมินผลตามความเชี่ยวชาญในเครื่องดนตรีนั้นๆ

คุณสมบัติของคณะกรรมผู้ทดสอบ ต้องสำเร็จการศึกษาขั้นอย่างน้อยระดับปริญญาตรี สาขาดนตรีหรือเทียบเท่าปริญญา / ประกาศนียบัตรประสบการณ์ในการสอนระดับมืออาชีพประสบการณ์เข้าร่วมการงานวิชาการ หรือการแสดงระดับนานาชาติ / มีองค์ความรู้และสามารถพัฒนานักเรียนให้สามารถสอบผ่านในหลักสูตรของศูนย์สอบเทียบวัดระดับความสามารถทางดนตรี แห่งประเทศไทยได้จำนวนมาก

ก่อนที่จะได้เข้าประเมินผล คณะกรรมการผู้ทดสอบทั้งหมดจะต้องผ่านการฝึกการให้คะแนนอย่างเข้มงวด ซึ่งประกอบด้วยการบรรยาย การสาธิตและฝึกปฏิบัติการให้คะแนน รวมทั้งการวางตัวเมื่อเป็นผู้ทดสอบ

ศูนย์สอบเทียบวัดระดับความสามารถทางดนตรีแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอาวุโสผู้ทดสอบ เพื่อให้เป็นหัวหน้าคณะกรรมผู้ทดสอบ ซึ่งรับผิดชอบคณะกรรมการผู้ทดสอบทุกคนให้ได้มาตรฐานวิชาการ มาตรฐานการฝึกอบรม การพัฒนาการประเมินผล

คณะกรรมผู้ทดสอบทุกคนของศูนย์สอบเทียบวัดระดับความสามารถทางดนตรีแห่งประเทศไทยต้องได้รับความเห็นชอบ จึงสามารถเป็นผู้วัดประเมินผลได้

การตรวจสอบคณะกรรมการผู้ทดสอบ ทำเป็นประจำทุกปี ซึ่งพิจารณาจากแบบประเมินผลรายงานการทดสอบ และการเขียนวิจารณ์วิเคราะห์ ซึ่งตรวจสอบโดยหัวหน้าคณะกรรมการผู้ทดสอบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ทดสอบยังพัฒนาเป็นประจำทุกปี เพื่อที่จะปรับแต่งทักษะและการรักษาความมาตรฐานประเมินผล