การสมัครสอบ และค่าธรรมเนียม

 

การรับสมัครทางศูนย์สอบฯ เปิดรับสมัครแบบออนไลน์เท่านั้น (คลิกเพื่อสมัครสอบ)

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ


ระดับ
ภาคทฤษฎี
ทฤษฎีดนตรีสากล โสตทักษะ
1-3 500 500
4-6 700 700
7-9 900 900
10-12 1,200 1,200

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ (ออนไลน์)

1. แนบรูปถ่ายผู้สมัคร ใบหน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน รูปถ่ายเป็นปัจจุบันหรือไม่เกิน 6 เดือน ไฟล์ JPEG หรือ PNG เท่านั้น โดยขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 50 kb และไม่เกิน 2 mb
2. แนบรูปถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ยกเว้นผู้ที่เคยสมัคร และมีรหัสประจำตัวผู้สอบแล้ว ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวสอบแทน

 

ระเบียบการสมัครสำหรับผู้ที่เคยสมัครแล้ว

1. ผู้สมัครสอบต้องใช้รหัสประจำตัวของศูนย์สอบฯ ที่ได้รับในการสมัครสอบครั้งแรก เพื่อใช้ในการสมัครสอบครั้งถัด ๆ ไป
2. ในการสมัครสอบ ผู้สมัครต้องซื้อใบสมัคร และสมัครสอบตามตารางเวลาที่ศูนย์สอบฯ กำหนดไว้ (ใบสมัครสอบ ราคา 50 บาท)
3. ในการกรอกใบสมัคร ถ้าผู้สมัครไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลใด ๆ สามารถใช้ข้อมูลเก่าได้ โดยที่ผู้สมัครกรอกเพียงรายวิชา และเกรดที่สมัครสอบเท่านั้น

 

การกำหนดตารางสอบและการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นผู้กำหนดตารางสอบให้กับผู้สมัคร สามารถตรวจสอบรายชื่อและตารางสอบได้จากเว็บไซต์

 

Exam Application and Fee

Exam application 2022 are available to apply online only.

Exam Fees

Level Theory
Western Music Theory Musicianship
1-3 500 500
4-6 700 700
7-9 900 900
10-12 1,200 1,200

 

Application Documents (Online)

1. Attach applicant photo in JPEG or PNG file, and a photo must taken more than 6 months.
2. Attach a copy of your government issued ID Card, or a copy of your house registration, or a copy of your passport. For previous applicants that have an applicant ID code, use a copy of your exam ID card instead.

 

Rules for Previous Applicants

1. Exam applicants must use the Time ID code that they received the first time they took an exam. They should use this code for future exam applications.
2. For all Time applications, applicants must purchase an application form and apply according to the published TIME schedule (the application form is 50 baht).
3. When filling in the application form, if applicants have no changes to their information, they are able to use their old information and only need to fill in the exam name and grade level for the exam they are applying for.  

 

The Exam Schedule and Examinee Name List

Applicants are able to get the exam name list and schedule from the website.