สถานที่สอบ

การสอบประจำปี พ.ศ.2565 ทางศูนย์สอบฯ จัดขึ้นเป็นการสอบแบบออนไลน์เท่านั้น

Exam Locations: Online Test