ระเบียบการเข้าสอบ

 

ระเบียบการเข้าสอบภาคทฤษฏี

1. ผู้สอบควรตรวจสอบสถานที่ และวัน-เวลาสอบ ให้เรียบร้อยก่อนสอบ

2 ผู้สอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องสอบ พร้อมลงชื่อเข้าสอบ

3. ไม่อนุญาตให้นำหนังสือ ตำรา หรือเอกสารอื่นใด และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ (ยกเว้นดินสอ ปากกา ยางลบ หรือน้ำยาลบคำผิดเท่านั้น)

4. ต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ถูกต้องตามกาลเทศะ

5. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 10 นาที หากเข้าสอบไม่ทันจะถือว่าขาดสอบ และต้องลงทะเบียนสอบใหม่

6. ให้ส่งกระดาษคำตอบหลังการสอบผ่านไปแล้วอย่างน้อย 45 นาที

7. เมื่อส่งกระดาษคำตอบหรือข้อสอบแล้ว ไม่สามารถกลับเข้ามาในห้องสอบได้อีก

8. เมื่อส่งกระดาษคำตอบหรือข้อสอบ และได้ออกจากห้องสอบไปแล้ว ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการสอบทันที และไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์สอบฯ อีกต่อไป

 

Rules for Entering a Theory Exam

1. Examinees should check the exam location, date, and time before the exam.
2. Examinees must bring their exam ID card and show it to the exam officer at the exam room when ready to sign in and enter the exam room.
3. Examinees are not permitted to bring books, textbooks, or documents, as well as communication devices of every kind, into the exam room (other than pencils, pens, erasers, or erasing liquid only).
4. Examinees must be dressed appropriately, politely, and correctly according to the time and place.
5. Examinees are not permitted to enter the exam room 10 minutes after the exam has started. If an applicant is unable to enter the room on time they will be considered absent and must register for the exam again.
6. Examinees must send the answer sheet after the exam has started for at least 45 minutes.
7. After submitting the answer sheet or exam paper, examinees are unable to re-enter the exam room.
8. After submitting the answer sheet or exam paper and after leaving the exam room, it is considered the end of the exam process and applicants are no longer in the responsibility of the Thailand International Music Examination.